Lahden Veteraanikerho ry

Launeenkatu 5, 15100 Lahti

 

Lahden Veteraanikeilaajat ry:n säännöt

 

1. § Kotipaikka

      Lahden Veteraanikeilaajat ry:n kotipaikka on Lahden kaupunki. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä veteraanikeilaajiksi.

 

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

      Veteraanikeilaajien tarkoitus on ylläpitää veteraanien (yli 60 vuotta) keilailutaitoa Lahdessa ja sen lähikunnissa. Erilaisia kokoontumistilaisuuksia järjestämällä se elvyttää vanhoja muistoja kilpailuvuosilta sekä järjestää jäsenilleen erilaisia  kilpailuja. Kerho toimii yhteistyössä Lahti Bowling ry:n kanssa.

 

3. § Jäsenet

      Veteraanikeilaajien varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 60 vuotta täyttänyt tai liittymisvuonna sen täyttävä keilaaja (henkilö), joka hyväksyy veteraanikeilaajien tarkoituksen ja säännöt. Jäsenen hyväksyy hakemuksesta veteraanikeilaajien hallitus.

      Veteraanikeilaajien yleinen kokous voi, johtokunnan esityksestä kutsua kunniajäseneksi jäsenen, joka on erikoisen ansiokkaasti toiminut veteraanikeilaajien hyväksi. Päätöksen on oltava yksimielinen. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 

4. § Jäsen- ja liittymismaksu

      Veteraanikeilaajien jäsen- ja liittymismaksun suuruuden määrää vuosikokous. Liittymismaksu peritään jäseneksi pyrkivältä veteraanikeilaajiin liityttäessä. Jäsenmaksu on maksettava viimeistään kunkin vuoden lokakuussa.

 

5. §  Hallitus

      Veteraanikeilaajien asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valittu  puheenjohtaja ja vuodeksi valitut neljä varsinaista sekä kaksi varajäsentä.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Se on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä.

 

6. § Nimen kirjoittaminen

      Veteraanikeilaajien nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

7. § Tili- ja toimintakausi

      Veteraanikeilaajien tili- ja toimintakausi on 1.9. - 31.8. välinen aika.

 

8. § Kokoukset

      Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys- lokakuussa. Veteraanikeilaajien kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

      Veteraanikeilaajien kokousten päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Valtakirjojen käyttöä ei sallita.

 

 

9.§ Kokousten koolle kutsuminen

      Hallituksen on kutsuttava veteraanikeilaajien kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta. Kutsu julkaistaan veteraanikeilaajien ilmoitustaululla keilahallissa ja veteraanikeilaajien internet-sivuilla.  

 

10. § Vuosikokous

      Veteraanikeilaajien vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   kokouksen avaus

2.   valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

3.   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.   hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.   käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6.   päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

7.   vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavaksi toimintakaudeksi. Määrätään jäsen- ja liittymismaksun suuruus seuraavaksi tilikaudeksi

8.   valitaan veteraanikeilaajien puheenjohtaja  kahdeksi vuodeksi  ja neljä hallituksen varsinaista jäsentä  sekä kaksi varajäsentä vuodeksi .

9.   valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

10. käsitellään kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut muut asiat.

       Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11. § Sääntöjen muuttaminen ja kerhon purkaminen

      Päätös Veteraanikeilaajien sääntöjen muuttamisesta ja veteraanikeilaajien purkamisesta on tehtävä kerhon kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai veteraanikeilaajien purkamisesta.

      Veteraanikeilaajien purkautuessa sen jäljellä olevat varat käytetään veteraanikeilailua edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.

 

     Nämä säännöt on hyväksytty Lahden Veteraanikerhon yleisessä kokouksessa, joka pidettiin Lahdessa      . kuuta 2020.