LAHDEN KEILAILULIITTO RY

                                 VETERAANIKERHO

                           LAUNEENKATU 5, 15100 LAHTI

                                           SÄÄNNÖT

 

1 §    NIMI JA TARKOITUS

Veteraanikerhon kotipaikka on Lahden kaupunki. Kerhon tarkoitus on kokoontumistilaisuuksia järjestämällä elvyttää vanhoja muistoja kilpailuvuosilta ja ylläpitää hyvää toverihenkeä, sekä järjestää vuosittain mestaruus- ja muita kilpailuja.

 

2 §   JÄSENEKSI PÄÄSY

Veteraanikerhon jäseneksi voidaan hyväksyä 60 vuotta täyttänyt tai liittymisvuonna täyttävä keilaaja. suoritettuaan liittymismaksun ja ilmoitettuaan halunsa liittyä jäseneksi kerhoon pyrkijän hyväksyy jäseneksi johtokunta.

 

3 §   JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU

Jäsen- ja liittymismaksun suuruuden määrää vuosikokous. Liittymismaksu kannetaan jäseneksi pyrkivältä kerhoon liityttäessä. Jäsenmaksu on maksettava viimeistään kunkin vuoden lokakuussa. Suorittamalla vuosikokouksen määräämän kertamaksun jäsen voidaan hyväksyä ainaisjäseneksi.

 

4 §   KUNNIAJÄSEN

Kerhon yleinen kokous voi, johtokunnan esityksestä kutsua kunniajäseneksi jäsenen, joka on erikoisen ansiokkaasti toiminut kerhon hyväksi. Päätöksen on oltava yksimielinen. kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 

5 §   KOKOUKSET

Vuosikokous pidetään syyskuun aikana. kutsu julkaistaan kerhon ilmoitustaululla keilahallissa vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.  Muista kerhon yleisistä kokouksista ilmoitetaan vastaavalla tavalla vähintään viikkoa ennen kokousta.

 

 

6 §   JOHTOKUNTA

Kerhon toimintaa johtaa johtokunta, mihin kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Jäsenistä on vuosittain kaksi erovuorossa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.                                Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on kokouksessa läsnä.

 

7 §   KERHON NIMEN KIRJOITTAMINEN

Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varainhoitaja, kumpikin erikseen.

 

8 §   VUOSIKOKOUSASIAT

Vuosikokouksessa käsitellään:                                                                                                                                

1)  kokouksen avaus                                                                                                                                                 

 2)  valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri                                                                                            

3)  valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijat                                                                          

4)  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                                                        

5)  käsitellään johtokunnan antama toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto     

6)  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle                                                                                                                                                                 

 7)  valitaan kerhon puheenjohtaja vuodeksi eteenpäin ja kaksi jäsentä johtokuntaa kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle                                                                                                            

8)  valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa                                                  

9)  käsitellään taloudenhoidon suuntaviivat. Määrätään jäsen- ja liittymismaksun suuruus sekä ainaisjäseneksi aikovalta perittävän kertamaksun suuruus                                                           

10)  käsitellään kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut muut asiat.

 

9 §   MUUT ASIAT

Asiat, mitkä jäsenet haluavat vuosikokouksessa käsiteltäviksi, tulee esittää johtokunnalle niin ajoissa (vähintään 1 kuukauden ennen kokousta), että ne voidaan sisällyttää kokouskutsun asialistaan. Päätökset, mitkä vaativat äänestystä, tehdään avoimesti äänestäen, ellei joku jäsen vaadi suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Valtakirjojen käyttöä ei sallita.

 

10 §  SÄÄNTÖJEN  MUUTTAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä kerhon kokouksissa läsnäolevien kaksi-kolmasosan ääntenenemmistöllä. Päätetty muutos astuu heti voimaan. Kutsussa on mainittava, mitä asioita kokouksessa käsitellään.

11 §  KERHON PURKAMINEN

Päätös kerhon toiminnan lopettamisesta on käsiteltävä kahdessa perättäisessä, kuukauden sisällä, vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa, jossa toisen on oltava vuosikokous. Tullakseen hyväksytyksi on lopettamisesityksen saatava läsnäolevien kaksi-kolmasosan enemmistö tuekseen. Jos kerhon toiminta päätetään lopettaa, on mahdolliset varat ja omaisuus siirrettävä Lahden keilailuliiton hallintaan.

 

12 §  MUUT SÄÄNNÖT

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan soveltuvin osin SKL:n ja LKL:n sääntöjä.

 

Nämä säännöt on hyväksytty veteraanikerhon yleisessä kokouksessa, joka pidettiin Lahdessa 10 p:nä helmikuuta 1987.

 

Vakuudeksi:

Kalle Asukas                                                                     Pentti Halme                                                           

puheenjohtaja                                                                 sihteeri